Licencja na moduły i dodatki

 

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, ZWANEJ DALEJ LICENCJĄ, KTÓRA STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ ZAWARTĄ POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ, ZWANĄ DALEJ UŻYTKOWNIKIEM A 3D STUDIO PRODUCTION DANIEL MIARA ZWANYM DALEJ AUTOREM. LICENCJA OKREŚLA ZASADY UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, WIĄŻĄCE AUTORA I UŻYTKOWNIKA. PRAWA WŁASNOŚCI I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO OPROGRAMOWANIA POZOSTAJĄ W 3D STUDIO PRODUCTION DANIEL MIARA. OPROGRAMOWANIE CHRONIONE JEST POLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM PRAWEM AUTORSKIMI ORAZ O OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 
 
 • Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie programu.
 • Autor jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich do Programu.
 • Program może być używany tylko na takiej ilości domen internetowych oraz w okresie jaki ustalono na fakturze kupna licencji. Sub-domena jest traktowana jako odrębna strona
 • Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Programu, jego kopii lub numeru seryjnego osobom trzecim.
 • Przekazywanie praw użytkowania Programu jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu niniejszej Licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika oraz przekazaniu oryginalnej wersji Programu i powiadomieniu o tym fakcie Autora.
 • Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja, odszyfrowywanie oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych aktualizacji Programu  w okresie do 12 miesięcy od zakupu lub przypadku dokupienia odpowiedniej usługi aktualizacyjnej, określonej na fakturze kupna programu. Wszystkie inne aktualizacje są płatne zgodnie z aktualnym cennikiem Autora.
 • Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej zdalnej pomocy i informacji technicznej w okresie do 6 miesięcy od zakupu.
 • Autor nie odpowiada za zmiany w specyfikacji danego serwisu, jeśli oprogramowanie z takiego korzysta. Dane takie nie są przekazywane Autorowi automatycznie.
 • Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.
 • Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
 • W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Autor ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
 • Opłaty licencyjne lub dowolna ich część nie podlega zwrotowi. Żadne roszczenia o zwrot Opłat licencyjnych nie będą rozpatrywane w żadnych okolicznościach.
 
3D STUDIO PRODUCTION NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY FINANSOWEJ, PRZESTOJACH, AWARII SERWERA LUB INNYCH STRAT.