Licencja na moduły i dodatki

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, ZWANEJ DALEJ LICENCJĄ, KTÓRA STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ ZAWARTĄ POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ, ZWANĄ DALEJ UŻYTKOWNIKIEM A 3D STUDIO PRODUCTION DANIEL MIARA ZWANYM DALEJ AUTOREM. LICENCJA OKREŚLA ZASADY UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, WIĄŻĄCE AUTORA I UŻYTKOWNIKA. PRAWA WŁASNOŚCI I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO OPROGRAMOWANIA POZOSTAJĄ W 3D STUDIO PRODUCTION DANIEL MIARA. OPROGRAMOWANIE CHRONIONE JEST POLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM PRAWEM AUTORSKIMI ORAZ O OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie programu.
 2. Autor jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich do Programu.
 3. Program może być używany tylko na takiej ilości domen internetowych oraz w okresie jaki ustalono na fakturze kupna licencji. Sub-domena jest traktowana jako odrębna strona. Korzystanie z naszego oprogramowania bez odpowiedniej licencji stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować kosztownymi karami.
 4. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Programu, jego kopii lub numeru seryjnego osobom trzecim.
 5. Przekazywanie praw użytkowania Programu jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu niniejszej Licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika oraz przekazaniu oryginalnej wersji Programu i powiadomieniu o tym fakcie Autora.
 6. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja, odszyfrowywanie oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych aktualizacji Programu  w okresie do 12 miesięcy od zakupu lub przypadku dokupienia odpowiedniej usługi aktualizacyjnej, określonej na fakturze kupna programu. Wszystkie inne aktualizacje są płatne zgodnie z aktualnym cennikiem Autora.
 8. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej zdalnej pomocy i informacji technicznej w okresie do 6 miesięcy od zakupu.
 9. Autor nie odpowiada za zmiany w specyfikacji danego serwisu, jeśli oprogramowanie z takiego korzysta. Dane takie nie są przekazywane Autorowi automatycznie.
 10. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.
 11. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
 12. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Autor ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
 13. Opłaty licencyjne lub dowolna ich część nie podlega zwrotowi. Żadne roszczenia o zwrot Opłat licencyjnych nie będą rozpatrywane w żadnych okolicznościach.
3D STUDIO PRODUCTION NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY FINANSOWEJ, PRZESTOJACH, AWARII SERWERA LUB INNYCH STRAT.

 • Daniel Miara
 • Autor: Daniel Miara
 • Utworzono: 15/05/2018
 • Zmieniono: 15/05/2018